Home / Các Giáo Họ / Giáo Họ Giuse / LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN A

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN A

từ ngày 14/10/2017 đến ngày 28/10/201I

I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ:

Chị Đào, chị Nhi, chị Phúc, chị Thịnh, chị Hương, chị Hiền, chị Trí, chị Yến, chị Vân và chị Hoa.

II. PHỤNG VỤ:

  1. Bài đọc 1: anh Hoàng; Bài đọc 2: anh Lâm
  2. Lời nguyện chung: chị Hương
  3. Xin quả: anh Trọng, anh Thoại
  4. Dâng lễ vật :

III. GIỮ XE: 

Lễ 1, Lễ 2, và Lễ 3: anh Trọng, anh Thoại.

IV. TRỰC ĐÊM NHÀ THỜ:

Thứ bảy: anh Thế, anh Hiếu.

Chúa Nhật: anh Quyền, anh Chung

Thứ hai: anh Đại, anh Châu

Thứ ba: anh Trung, anh Tin

Thứ tư: anh Vương, anh Lý

Thứ năm: anh Khảm, anh Phát

Thứ sáu: anh Phì, anh Trường

          Giáo Xứ Phaolô, ngày 12 tháng 10 năm 2017

TM.BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ GIUSE

                                     TRƯỞNG GIÁO HỌ

                                  Anna NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN