Home / Các Giáo Họ / Giáo Họ Matthêu / LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH – B

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH – B

Từ ngày 06/01 đến ngày 13/01 năm 2018

I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ:

chị Hòe, chị Vi (Dung), chị Phương, chị Quả, chị Trang, chị Dung (Thịnh), chị Thủy (Chính), bà Liên (Dũng), chị Chanh, chị Tuyền (Dũng).

II. PHỤNG VỤ:

Bài đọc 1:

Bài đọc 2:

Lời nguyện chung:

III. GIỮ XE: 

Lể 1: ông Thạnh, anh Dũng (Tuyền)

Lễ 2: ông Oanh, anh Thuyên

Lễ 3: ông Thạnh, anh Dũng (Tuyền).

IV. TRỰC ĐÊM NHÀ THỜ:

thứ Bảy: anh Tiến Hòe, anh Cường

Chúa Nhật: anh Thịnh, anh Đạo

thứ Hai: anh Chính, anh Vũ (Hương)

thứ Ba: anh Thuyên (Cường), anh Dũng (Tuyền)

thứ Tư: ông Thạnh, anh Trung

thứ Năm: anh Dũng (Liên), anh Khanh

thứ Sáu: ông Oanh, anh Tiến (Hoa)

Giáo xứ Phaolo, ngày 28 tháng 12 năm 2018

TM. BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ MATTHÊU

TRƯỞNG GIÁO HỌ

Antôn MAI VIẾT THẠNH