Home / Các Giáo Họ / Giáo Họ Luca / LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN – B

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN – B

Từ ngày 20/01/2018 đến ngày 26/01/2018

I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ:

chị thu, chị Loan (Để). chị Thanh (Lý), chị Thủy (Hoàn), chị Nga (Thức), chị Thủy (Hùng), chị Mừng, chị Hà (Tài), chị Nguyện, chị Liên (Cát).

II. PHỤNG VỤ:

Bài đọc 1: chị Thư

Bài đọc 2: Anh Lễ (Lan)

Lời nguyện chung: chị Nguyện

Xin quả: anh Hùng, anh Tiến

III. GIỮ XE:

Lễ 1: anh Mạnh, anh Sáng

Lễ 2: anh Hùng, anh Tiến

Lễ 3: anh Mạnh, anh Sáng

IV. TRỰC ĐÊM NHÀ THỜ:

thứ Bảy: anh Hoàn, anh Phong

Chúa Nhật: anh Lý, anh Thức

thứ Hai: anh Tuấn (Anh), anh Cát

thứ Ba: anh Hùng (Linh), anh Tiến

thứ Tư: anh Nghĩa, anh Hoàng (Xuân)

thứ Năm: anh Mạnh, anh Hiếu

thứ Sáu: anh Giang, anh Đại

Giáo xứ Phaolô, ngày 13 tháng 01 năm 2018

TM. BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ LUCA

TRƯỞNG GIÁO HỌ

Giuse NGUYỄN HỮU MẠNH

Xem thêm

Nghi thức tẩn liệm Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Nghi thức tẩn liệm Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã được …