Home / Giáo Họ Đức Mẹ Lộ Đức / LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN – B

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN – B

GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Từ ngày 03 tháng 02 năm 2018 đến ngày 09 tháng 02 năm 2018

I. VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI NHÀ THỜ:

chị Lan (Lễ), chị Trúc (Tòng), chị Lan (Hòa), chị Lan (Mừng), chị Lương (Khai), chị Thư, chị Thảo (Lễ), chị chị Hạnh (Trung), chị Thuận (Đức).

II. PHỤNG VỤ:

Bài đọc 1: chị Hiền (Vũ)

Bài đọc 2: anh Hòa

Lời nguyện chung: chị Thư

Xin quả: anh Cứng, anh Sáng.

III. GIỮ XE:

Lễ 1: anh Thế, anh Sáng

Lễ 2: anh Đức, anh Vũ

Lễ 3: anh Toản, anh Thế

IV. TRỰC ĐÊM NHÀ THỜ:

thứ Bày: anh Mừng, anh Hòa

Chúa Nhật: anh Khánh, anh Sáng

thứ Hai: anh Lễ (Thảo), anh Trung

thứ Ba: anh Đức, anh Vũ

thứ Tư: anh Tòng, anh Quyết (Xô)

thứ Năm: anh Xô, anh Dũng (Nhung)

thứ Sáu: anh Thế, anh Linh.

Giáo xứ Phaolo, ngày 27 tháng 01 năm 2018

BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ

Gioan NGUYỄN VĂN CỨNG

Xem thêm

Legio Mariae kỷ niệm 70 năm hiện diện tại Việt Nam

Hình ảnh Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập tại Việt Nam, Thứ Ba, …